Sådan lejer du en bolig hos 

Gode Ejendomme

Fremvisning af boligen.

Når du har set boligen, og du har besluttet, at du gerne vil leje boligen skal du ringe til kontoret. Vores åbningstid er hverdage fra 9.30 til 12 og igen fra kl.13 til 15. Du vil her få oplyst, om du er den første til at leje boligen, eller om der er en anden, der har været hurtigere til at ringe til os.

Lejekontrakt:

Når vi har oplyst dig, at du kan leje boligen vil du i løbet af kort tid modtage en lejekontrakt pr. mail. Denne skal underskrives af alle lejere anført på kontrakten og sendes retur til os inden for 5 dage. Lejekontrakten underskrives med din NemId.

Depositum og forudbetalt leje:

Skal indbetales inden for 5 dage efter du har modtaget kontrakten. Depositum udgør 3 måneders leje. Der skal herudover indbetales 1 måneds forudbetalt leje også, dog er der undtagelser, hvor der skal indbetales 2 måneders forudbetalt leje. Dette gælder f.eks. hvis der skal holdes hund i lejemålet. Vær opmærksom på at hunde altid skal godkendes af kontoret, og der skal udfyldes og underskrives en dyretilladelse. Forudbetalt leje er leje der er betalt forud, og denne må boes op, den sidste måned du engang bor i lejemålet. Forudbetalt leje er ikke det samme som den første måneds husleje.

Nøgler/indflytningssyn:

Vi kontakter dig pr. mail ca. 3 uger før din indflytning med info om tidspunkt for indflytningssyn og udlevering af nøgler. Sammen går vi lejemålet igennem, aflæser målerne og du vil få udleveret nøglerne til lejemålet, hvorefter du kan flytte ind. Måleraflæsningerne sørger vi for at indberette til forsyningsstederne.

Nybyggeri

Hvis du er den første lejer, der bor i en af vores boliger vil vi efter ca. 3 måneder gennemgå boligen med dig ligesom vi gjorde, da vi afholdt indflytningssyn.

Du vil kunne opleve, at der opstår svindrevner i boligen. Dette er ikke farligt, men det kan ikke undgås i et nybygget hus, da huset efter noget tid, hvor der bor mennesker i boligen, vil give sig lidt.

Svindrevnerne kan vores vicevært sagtens udbedre, så du efterfølgende ikke kan se, de har været der.

Hvis der er opstået andre ting i mellemtiden, vil han også gøre alt, hvad han kan, for at udbedre disse ting når han alligevel er i boligen.

Vi kontakter dig, når det er tiden, at der laves en ekstra gennemgang af den nybyggede bolig.

Hvidevarer

I vores boliger medfølger komfur og emhætte, øvrige hvidevarer skal lejer selv medbringe.
Installationer er klargjort til øvrige hvidevarer.

Husdyr

Lejer kan holde husdyr under følgende betingelser:

Der skal være en dyretilladelse, der er udfyldt af lejer og underskrevet af både lejer og udlejer.

Der må højst holdes to mindre husdyr i lejemålet. Der må ikke opdrættes dyr i lejemålet.

Hvis der skal holdes hund i lejemålet, skal der indbetales 1 måneds forudbetalt leje ekstra.

Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af andre lejere kan opfattes som farlige, skadelige eller giftige. Dette gælder f.eks. slanger, skorpioner, rotter og krybdyr. Der må ikke holdes større hunde eller hunde der kategoriseres som kamp- muskel- eller brugshunde m.v.  Udlejer alene definerer, hvad der hører under disse kategorier.

Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved f.eks. deres opførsel, lugt eller støj, herunder gående hunde. Udlejer fortager alene denne vurdering.

Hunde må ikke løbe frit og deres efterladenskaber skal samles op, elleres kan dyretilladelsen inddrages.

Udlejer kan give dispensation til at holde et husdyr som ikke opfylder ovennævnte punkter. Dispensationen skal gives skriftligt og gives under forudsætning af, at husdyret ikke er til gene for omgivelserne ved f.eks. trudende opførsel, lugt eller støj. Udlejer alene vurderer, hvorvidt dyret er til gene, og udlejer kan i så fald tilbagekalde dispensationen og kræve dyret bortskaffet.

Udlejer kan ophæve og/eller opsige lejemålet i tilfælde af, at lejeren trods påmindelse holder husdyr i strid med ovennævnte.

Ovennævnte regler gælder også for besøgende husdyr.

Fraflytning / Opsigelse

Sådan opsiger du en bolig hos Gode Ejendomme:

Opsigelse:

Lejemålene er uopsigelige i 12 måneder, hvorefter det kan opsiges med 3 måneders varsel. Du skal være opmærksom på, at boligen kun kan opsiges til den 1. i en måned, og at opsigelsen skal være fremme hos os senest den sidste hverdag i måneden.

Du må gerne opsige din bolig pr. post til kontoret

Gode Ejendomme A/S

Stationsvej 34A

4293 Dianalund

eller pr. mail: info@godeejendomme.dk

Fremvisning af boligen:

Da det stadig er dig der bor i lejemålet, vil du blive kontaktet af kommende lejere for en fremvisning af boligen. Kommende lejere vil få dit telefonnummer, så de kan kontakte dig, og lave en aftale med dig direkte.

Flyttesyn/nøgler:

14 dage før opsigelsesperiodens ophør, skal vi sammen holde flyttesyn. Tidspunktet fremgår af din opsigelsesbekræftelse. Ved flyttesynet gennemgår vi lejemålet, og skriver ned hvilke arbejder der skal laves i lejemålet for din regning. Du skal aflevere nøglerne til flyttesynet, og har derefter ikke adgang til lejemålet.

Istandsættelse af boligen:

Istandsættelse af boligen er reguleret i henhold til din lejekontrakt, hvor du kan læse nærmere i §11. Er du i tvivl så kontakt din administrator på kontoret.

Flytteopgørelse:

Denne sender vi til dig pr. mail ca. 6-8 uger efter opsigelsesperiodens ophør. Bemærk de 8-12 uger ikke beregnes fra den dato, du fraflyttede lejemålet, men fra den dato hvor du ikke hæfter for lejemålet mere.

Venteliste

Venteliste ved eksisterende bebyggelser

Ventelisten fungerer ved at man indbetaler kr. 1.000,00.

Når indbetalingen er registeret, er man aktiv på ventelisten, og man får herefter tilbudt de næste 3 boliger, der bliver opsagt i forhold til det nummer man har på ventelisten.

Takker man ja til en af boligerne modregnes de kr. 1.000,00 i det depositum, der skal indbetales. Takker man nej til alle 3 boliger er beløbet opbrugt og refunderes ikke.

Man kan også vælge at være passiv på listen. Man beholder herefter den placering, man har på ventelisten, når man ringer til kontoret og melder sig aktiv.

Venteliste ved nye bebyggelser

Når vi opstarter et nyt byggeri, er der ofte meget stor efterspørgsel. Ønsker du at reservere en bestemt bolig, i den nye bebyggelse skal du betale reservationsgebyr svarende til en måneds husleje, hvis der er mere end 3 måneder til huset er indflytningsklart. Samtidig udarbejdes der lejekontrakt, og restbeløbet betales 3 måneder inden indflytning. Fortryder du en reservation går reservationsbeløbet tabt, og vil ikke blive refunderet. Ring til os for at lave en reservation.

Husorden

1. Generelt

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. Lejeren er endvidere forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i dennes lejlighed. Overtrædelse af husordensregler kan medføre opsigelse efter Lejelovens § 83, eller ophævelse af lejemålet efter Lejelovens § 93.

2. Påbud, ansvar for gæster m.v.

Lejeren er ud over de skrevne regler i husordenen endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. pkt. 1.

3. Ændring af husorden

Reglerne i denne husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren, såfremt der findes behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husordenen indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2. I ejendomme med beboerrepræsentation kan denne jfr. Lejelovens kap. 11 også vedtage ændringer til husordenen efter Lejelovens § 67.

4. Vaskerum m.v.

Hvis der er fællesvaskeri i ejendommen, udgør de opsatte regler for brug og renholdelse, også en del af de gældende husordensregler. Tøjtørring o. lign. må kun ske i tørrerummet eller udendørs og kun på de steder udlejer/vicevært har anvist. Det er forbudt at tørre tøj i lejligheden, da fugten herfra kan forringe eller ødelægge tapet og træværk. Det er forbudt at overlade brugen af fællesvaskeriet til andre personer end ejendommens lejere.

5. Fællesarealer, depotrum m.v.

Lejeren har kun ret til at disponere over fællesrum og fællesarealer, såvel indendørs som udendørs, efter anvisning og med respekt af de øvrige lejeres tilsvarende brugsret. Det er ikke tilladt at henstille indbo, andre effekter, affald el.lign. på trapper eller øvrige fællesarealer. Lejer har kun ret til at disponere over det depotrum, som udlejer har anvist. Depotrummet skal altid være aflåst og afmærket med skilt med oplysning om lejers navn eller lejlighed. Det er ikke tilladt at henstille knallerter i ejendommes kælder eller opbevare brandfarlige- og giftige væsker o.lign. Der må ikke parkeres trailer eller campingvogn, uden skriftlig tilladelse. Motorkøretøjer, campingvogne og lignende, uden nummerplade, må ikke henstå på de interne veje/parkeringspladser. Last- og varevogne over 3.500 kg. må ikke parkere på de interne veje eller parkeringspladser. Barnevogne, legevogne, cykler o.lign må ikke henstilles i opgangen. Evt. beskadigelser af fællesarealer, henstilling af affald o.lign. samt graffiti vil blive repareret/fjernet for den pågældende lejers regning. Derfor er det ikke tilladt at opstille havetrampoliner på fællesarealerne. Det er ikke tilladt at opsætte pavilloner og telte på fællesarealerne (uden forudgående aftale som kan bevilges af Gode Ejendomme A/S i helt særlige tilfælde). Garagen må ikke anvendes som pulterrum, hvorfor der altid skal være plads til parkering af et motorkøretøj.

6. Affald

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald. Overtrædelse heraf medfører fjernelse for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

7. Støj, fester m.v.

Der skal generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20. Enhver form for radio, TV, musik og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 20 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere. Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o.lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v. Hvis der holdes fest i lejligheden, skal alle omkringboende lejere orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musik-støj dæmpes til et absolut minimum. Ved udluftning under en fest skal musikken stoppes mens vinduerne er åbne.

8. Aflåsning

Kælderdøre skal af hensyn til uvedkommende altid være aflåste – også i dagtimerne. Hoveddøren skal være aflåst i tidsrummet kl. 18 – 07, og lejere, der finder døren ulåst i dette tidsrum, har pligt til at låse døren.

9. Vandsenge

Vandsenge må ikke opstilles i lejligheden, medmindre der hos udlejer opnås skriftlig tilladelse hertil. I så fald kan der som vilkår for tilladelsen stilles krav om dokumentation for, at lejers forsikring dækker evt. skade fra udsivende vand.

10. Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr i lejligheden, hvilket forbud gælder ikke alene for hunde og katte, men også alle former for krybdyr, kæledyr, herunder slanger, mus, rotter, marsvin og lign. Det er forbudt af lufte hunde og katte på fællesaralerne.

11. Trappevask

Forpligtelsen til trappevask m.v. er en arbejdsforpligtelse, der indgår i grundlaget for størrelsen af den aftalte leje. Såfremt udlejer på et senere tidspunkt finder det påkrævet eller mere hensigtsmæssigt at lade arbejdet udføre mod betaling af tredjemand (rengøringsfirma, vicevært eller lign.), kan denne (eller beboerrepræsentationen) med en varsel på 3 måneder beslutte at lade forpligtelsen bortfalde eller erstatte med en forhøjelse af lejen, svarende til udgiften for arbejdets udførelse. Udgiften skal medføres i huslejen som driftsudgift, og må ikke opkræves som særskilte månedlige betalinger. Udlejer kan dog IKKE kræve, at det netop SKAL være lejer, som står for rengøring af trapperne. Undlader udlejer at sikre rene trapper på dette grundlag, så kan lejer klage til huslejenævnet, som vil pålægge udlejer at få det gjort, eller i tilfælde lade arbejdet blive udført af et firma på udlejers regning.

12. Rygning

Rygning er ikke tilladt i ejendommen eller på fællesarealerne. Dette forbud gælder for lejere og dennes gæster. Cigaretskod skal smides i skraldespanden. Det præciseres samtidig, at tobaksrygning i lejlighederne kan medføre opsigelse af lejeaftalen. Udgifterne til maleristandsættelse af lejlighederne ved fraflytning bliver dyrere, idet der udover almindelige udgifter til maleristandsættelse må påregnes en ekstraudgift til afrensning efter tobaksrygning.

13. Skimmelsvamp

Opmærksomheden henledes på at effektiv udluftning med gennemtræk minimum 3 gange dagligt á 10 minutters varighed er påkrævet for at sikre en tilstrækkelig lav luftfugtighed til, at der ikke opstår skimmelsvamp o.lign, ligesom sædvanlig opvarmning af alle lejlighedernes rum er nødvendige. Det er ikke tilladt at tørre tøj inde i lejlighederne (tørretumbler undtaget), og det præciseres, at luftfugtigheden holdes nede efter badning og madlavning ved at lade ventilatoren/emhætten køre i 10 – 15 minutter. Indvendig dug på vinduerne er et typisk tegn på utilstrækkelig udluftning. Eventuelle friskluftventiler skal holdes rene og må ikke tilstoppes.

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING PÅ GODE EJENDOMME A/S OMRÅDER.

1 Definition

Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk virkende videokameraer.

Formål Formålet med tv-overvågning i GODE EJENDOMME A/S afdelinger er at beskytte boligforeningens bygninger og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte og beboere og skabe mulighed for efterforskning af kriminelle handlinger.

Der kan være følgende aspekter og formål med tv-overvågning: Tv-overvågning har en forebyggende effekt i forhold til tyveri, indbrud og hærværk, så risikoen for kriminelle handlinger reduceres. Brug af tv-overvågning vil være tryghedsskabende for personale og beboere generelt i områder, hvor det er opsat. Tv- overvågning opsat på ejendomskontoret, hvor der er beboerkontakt, vil virke tryghedsskabende for personalet, og kan reducere eventuelle alvorlige konflikter. Tv-overvågningen og optagelserne kan være afgørende bevismateriale ved en efterfølgende politimæssig efterforskning.

Lovgivning Bestemmelser om tv-overvågning findes i lov om tv-overvågning og i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Her ud over er der en række andre regelsæt, som efter omstændighederne også skal iagttages. Det gælder straffeloven, se særligt lovens § 232, § 263, stk. 1, nr. 3 og § 264 a, forvaltningsloven samt arbejdsretlige regler og principper. Hvad omfatter tv-overvågningsloven TV-overvågningsloven indeholder regler om: Privates overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel

Oplysningspligt ved tv-overvågning af steder eller lokaler, hvor der er almindelig adgang.

2 Hvad omfatter persondataloven Persondataloven gælder enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning og indeholder regler om følgende: Behandlingen af personoplysninger skal være i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Indsamlingen skal ske til udtrykkelige angivne og saglige formål, og senere behandling må ikke være uforenelig med disse formål. Det indsamlede må ikke omfatte mere end nødvendigt. De personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod, at uvedkommende kan få adgang/kendskab til oplysningerne. Der er endvidere særregler om videregivelse, sletning og oplysningspligt. Det fremgår af disse regler: Optagelserne må ikke videregives uden samtykke, med mindre det følger af lov, eller de videregives til politiet til kriminalopklarende formål.

Optagelserne skal som udgangspunkt slettes senest 30 dage efter, at de er foretaget. De personer, der overvåges, skal orienteres om tv-overvågningen. Overvågning Hvad må overvåges: Som hovedregel bør det kun være lukkede afgrænsede områder som indgange, storskralds-/dagrenovationsrum og kældre der overvåges. Dette gælder dog ikke tryghedsskabende tv-overvågning ved for eksempel ejendomskontor og andre sårbare områder samt adgangsveje til boligforeningens ejendomme. Det skal bemærkes, at der gælder skærpede krav om overvågning i det offentlige rum så som p-pladser, boldbaner og lignende, hvor man skal have særlig dispensation/tilladelse fra den stedlige politidirektør, for at få lov til overvågning. Denne gives kun, hvis overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. En sådan tilladelse kan gives for højest 5 år ad gangen.

Hvad må ikke overvåges :

3 Kameraer må ikke opsættes, hvis de kræver 3. part, f.eks. ved at optagervinklen rækker ind på 3. mands område (nabogrund eller offentlig vej). Dette gælder ligeledes beboernes private rum/lejligheder. Kameraer må således ikke anbringes så de optager f.eks. gennem beboernes vinduer. Ejendommens eventuelle fælles bad-, toilet- og omklædningsrum. Der må ikke optages lyd. Skiltning I lov om tv-overvågning og i persondataloven findes regler om skiltning. I henhold til loven, skal man oplyse, ved skiltning eller på anden tydelig måde, om at området tv-overvåges. Ved tv-overvågning indenfor, skal der opsættes skilte ved alle indgangspartier. Ved udendørs overvågning, skal der skiltes tydeligt på bygninger og materiaelr. Skiltningen skal til enhver tid følge den gældende lovgivning. Adgang til gennemsyn af optagelser og opbevaring af disse Persondataloven stiller meget strenge krav, ikke bare til opbevaringen af optagelserne, men også til at de personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod at uvedkommende kan få adgang/kendskab til oplysninger. Der skal derfor på forhånd udpeges en eller to dataansvarlige blandt boligorganisationens ledende medarbejdere, som har den fornødne kompetence og bemyndigelse. Det er alene den/de dataansvarlige, som må gennemse optagelserne. Adgang til materialet gives ved at den/de bemyndigede personer tildeles brugernavn og passwords. Herudover har direktøren, områdecheferne og områdelederne adgang til at gennemse optagelserne. Optagelserne må kun gennemses når der er en begrundet mistanke om hærværk eller en eventuel kriminel handling og lignende. I disse situationer skal optagelserne hurtigst muligt udleveres til politiet og der skal udfærdiges en politianmeldelse.

4 Opbevaringen og lagringen af optagelserne skal foregå i en indbrudssikret digital videooptager/harddisk. Optagelserne må ikke gemmes på udstyr, hvor man senere kan rekonstruere billeder fra slettede filer. Sletning af optagelser Indsamlede personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige, dog senest 30 dage efter, at de er optaget. Optagelser, som er udleveret til politiet sammen med en politianmeldelse, skal slettes umiddelbart efter overdragelse til politiet. Det er leverandøren i samarbejde med ejendomsmesteren, der sikrer, at anlægget opsættes til sletning af data automatisk efter 30 dage, jfr. lovgivningen. Underretning Etablering af tv-overvågning skal inden igangsættelse være vedtaget på et afdelingsmøde. Ansatte og beboere, hvor der skal foretages tv-overvågning, skal underrettes og informeres om overvågningen, herunder hvad formålet med overvågningen er, at optagelser vil kunne blive videregivet til politiet og i hvilke tilfælde optagelser vil blive gennemgået af den/de dataansvarlige, samt hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret. Organisering og ansvar GODE EJENDOMME A/S’s direktør har i samarbejde med områdecheferne det overordnede ansvar og skal godkende enhver opsætning af tv-overvågningsudstyr på eller ved en af GODE EJENDOMME A/S’s afdelinger samt sørger for, at indhente eventuel fornøden tilladelse fra politiet. Leverandøren skal instruere og uddanne den/de dataansvarlige, så de kan betjene anlægget lovligt og så dokumentationen sikres og slettes straks, når formålet med at gemme den er opfyldt. Den/de dataansvarlige i den enkelte boligafdeling har det daglige og praktiske ansvar for, at retningslinjerne i denne vejledning følges.

Den/de dataansvarlige er også ansvarlig for vedligeholdelse, opbevaring, sletning af optagelser samt for brugen af tvovervågningsudstyr.

 

Gode Ejendomme A/S
Stationsvej 34a
4293 Dianalund

info@godeejendomme.dk

CVR.: 40 33 75 39

Kontakt kundeservice på

21 99 00 10